با تشکر از مشارکت شما در ارزیابی نظرات مشتریان شرکت کاسل نوش ، دریافت نظرات شما مطمئنا ما را در بهبود خدمت رسانی یاری خواهد رساند.

تکمیل این فرم نهایتا 3 دقیقه زمان میبرد .

پاسخها و اطلاعات شما مشتری محترم نزد این شرکت محرمانه خواهد بود .

با تشکر